Adatkezelési Tájékoztató

A Lipócia Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Megrendelőket a vegkiarusitas.hu weboldalon (a továbbiakban Honlap) általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén (a továbbiakban Megrendelő) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Megrendelők által a Honlapban megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Szolgáltató tiszteletben tartja a Honlap Megrendelőinek személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

A Megrendelő a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1. Adatkezelés célja

A Szolgáltató a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelések teljesítése, hírlevél küldése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

2. Adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Megrendelők önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Megrendelő az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a megrendelésének elküldésével, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.3. Szolgáltató mint adatkezelő megnevezése

Név: Lipócia Kft.
Székhely és levelezési cím: 1136 Budapest, Szent István park 26. 7. em. 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-730960
Bejegyző Bíróság:
Adószám: 13353676-2-41
Telefonszám: 06 30 456 0556
Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@eszakipart.com
Adatkezelési nyilvántartási szám: folyamatban

4. Adatkezelés időtartama

Ha a Megrendelő megrendelést ad le a Honlapon keresztül a Szolgáltató az ilyen módon részére megadott személyes adatokat kizárólag a szerződés teljesítése céljából használja fel.Amennyiben a Megrendelő a továbbiakban nem szeretné, hogy a Szolgáltató az adatait kezelje, az adatainak törlését írásban (emailben vagy postai úton) kérheti a Szolgáltatótól. Szolgáltató törlésre irányuló kérelem esetén, a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli a Megrendelőszemélyes adatit a rendseréből.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

A naplózott, technikai adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

5. Kezelt adatok köre

5.1. Technikai adatok:

A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre(például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a Megrendelő IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a megrendelés során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Megrendelők nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. A fenti információkat a Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

5.2. A megrendelés során a Megrendelőnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

5.3. Cookie

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a Szolgáltató Honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, a Megrendelő részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Megrendelő számítógépén, melyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek.A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Megrendelő a Szolgáltatótól nem kap további értesítést.

A Szolgáltató kétféle cookie-t használ:

- Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Megrendelő látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkcióivagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

- Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb Megrendelői élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Megrendelő az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével a Szolgáltató adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Ezek az adatok a Szolgáltató részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az egyedi Megrendelői csoportok speciális igényeit és ezáltal célzott hirdetés küldésére kerülhessen sor. Az adatokat a Szolgáltató nem használja arra, hogy a Megrendelőt személyesen azonosítsa. Természetesen a Megrendelő adatai ily módon történő felhasználását, bármikor letilthatja Szolgáltató fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.A fenti információkat Szolgáltató a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, célzott hírlevél küldésére valamint statisztikai célokra használja fel.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

- hogyan lehet letiltani a cookie-kat, - hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy - hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy - hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A Honlapban használt cookie-k nem okoznak kárt a Megrendelő számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

6. Adatfeldolgozás

Szolgáltató a megrendelések teljesítése, a Honlap technikai üzemeltetése illetve egyéb tevékenységek végzése érdekében adatfeldolgozót nem vesz igénybe

7. Megrendelői jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Tájékoztatáshoz való jogMegrendelő bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Szolgáltató a Megrendelő kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Megrendelő bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

7.2. Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

A Megrendelő bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Megrendelő kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Megrendelő jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Megrendelőt, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Megrendelő jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató a Megrendelő helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

7.3. Megrendelő tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Megrendelő tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Megrendelő a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Név: Lipócia Kft.
Székhely és levelezési cím: 1136 Budapest, Szent István park 26. 7. em. 1.
E-mail: info@eszakipart.hu

7.4. A Megrendelő az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján

1. Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy 2. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat.

8. Egyéb rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Megrendelők előzetes értesítése mellett (Honlap felületén keresztül történő értesítés) egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Megrendelő a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatás igénybevétele során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Megrendelővel szembeni kártérítés érvényesítésére.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Megrendelő a Honlap használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és Honlapban megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Szolgáltató jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.

A Szolgáltató fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértőszemély személyazonosságának megállapítása céljából.